Algemene Voorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden Cannastore gevestigd te Velsen Noord. Met ingang van 20 – 07 – 2019

Bedrijfsgegevens

Naam – Cannastore

E-mail – info@cannastore.nl

Telefoonnummer – 0629304883

KVK – 71726098

Btw nummer – NL858824929B01

Rekeningnummer – NL31 INGB 0008 3340 90

Adres – Staalstraat 117, 1951 MA te Velsen Noord

Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts– of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cannastore en de consument.                               

2.2 –  Op voorhand van een eventuele overeenkomst is ten alle tijden de tekst van deze algemene voorwaarden gepresenteerd aan de consument. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat een eventuele overeenkomst gesloten kan worden hier een alternatief voor het inzien van de algemene voorwaarden geboden worden aan de consument.

2.3 – Mocht Cannastore gedurende een korte of langere periode al dan niet stilzwijgend aanpassingen maken aan de algemene voorwaarden. Dan is Cannastore nog steeds gerechtigd consumenten te binden aan de voorwaarden die van kracht waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.                                                                                                                                      

2.4 – Indien één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden van Cannastore in strijd zijn met een dwingende wetsbepaling of enig ander rechtsvoorschrift, dan zal deze bepaling komen te vervallen en door Cannastore worden vervangen voor een rechtens toelaatbare en vergelijkbare voorwaarde.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 – Alle aanbiedingen van Cannastore zijn geheel vrijblijvend.                                                           

3.2 – Een overeenkomst is pas geldig na de bevestiging van een bestelling door Cannastore. Cannastore behoud ten alle tijden het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de bestelling te binden. Indien een bestelling wordt geweigerd dan zal Cannastore dit onderbouwd mededelen aan de consument binnen een tijdslot van tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.                                                                                                                      

3.3 – Voor het plaatsen van een bestelling en kopen van producten van Cannastore dient men 18 jaar of ouder te zijn. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan dat hij 18 jaar of ouder is, dan wel toestemming heeft van zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4: Prijzen

4.1 – De prijzen op cannastore worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd. Mits dit door een wettelijke bepaling verplicht wordt, Door een BTW verhoging gemotiveerd is, of als de fabrikant prijsverhogingen doorvoert.                                                                                                                

4.2 – Alle prijzen op Cannastore zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Cannastore.                                                

4.3 – Alle prijzen op Cannastore zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 5: Betalingen

5.1 – Mits niet uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.                                                                                                                                                

5.2 – De consument mag in de algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot een vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling een vereiste is kan de consument geen enkel recht doen gelden omtrent de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling is afgerond.                                                                                                                 

 5.3 – De consument is te allen tijde verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens te melden aan Cannastore.                                                                                                                               

5.4 – Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsplicht(en) voldoet, is deze, na door Cannastore te zijn gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft geboden om alsnog aan zijn betalingsplicht te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 6: Levering

6.1 – Levering vindt plaats zo lang het bestelde product op voorraad is.                                                                  

6.2 – Aan de hand van de regels van de koop op afstand zal Cannastore bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit mogelijk is (omdat de bestelling niet meer op voorraad is dan wel leverproblemen heeft), of om een andere reden vertraging heeft,  dan ontvangt de consument binnen een maand na plaatsing van de bestelling een melding hiervan. De consument heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te ontbinden en het recht op een eventuele schadevergoeding.                                                                                                                                                    

6.3 – Producten worden geleverd op het adres dat de consument aan Cannastore kenbaar heeft gemaakt.                                                                                                                                                                      

6.4 – Aan de leveringsplicht van Cannastore zal, onder behoud van tegenbewijs, zijn voldaan op het moment dat de door Cannastore geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het verslag van de vervoerder geeft de doorslag van bewijs van het aanbod tot levering.

                                                                                                                                                        

6.5 – Als de bestelling beschadigd wordt of kwijtraakt voordat het de consument bereikt heeft, is dat de verantwoordelijkheid van Cannastore. Mits uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Wij streven ernaar dit zo snel mogelijk naar ieders tevredenheid op te lossen.

Artikel 7: Garantie

7.1 – Cannastore garandeert dat de door hen geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensdoor zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst zijn bedoeld. Wij staan in voor de fabrieksgarantie van het aan de consument geleverde product.                  

7.2 – Indien de geleverde producten niet voldoen aan de door Cannastore gestelde garanties en er is geen sprake van wangedrag aan zijde van de koper, zal Cannastore de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst door de consument, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de koper, naar keuze van Cannastore vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten dan wel een schadevergoeding aanbieden. In geval van het aanbieden van een nieuw product behoud Cannastore het recht om het te vervangen product geretourneerd te krijgen.                                                                                     

7.3 – De genoemde garantie is niet langer geldig wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van opzet of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van Cannastore, de koper of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht dan wel getracht hebben aan te brengen.                

7.4 – Indien de klachten van de consument door Cannastore als gegrond worden bevonden, zal Cannastore met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, dan wel de geleverde zaken kosteloos vervangen. Een eventuele schadevergoeding kan maximaal oplopen tot het hoogste factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Cannastore voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Waaronder een aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van gevolgschade of schade wegens gederfde winst.                           

7.5 – Garantie van Cannastore geld niet als: 1- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn behandeld of op een andere manier onzorgvuldig zijn behandeld. 2- De afnemer de producten zelf heeft bewerkt of dit door derden heeft laten doen. 3 – Zolang de afnemer jegens Cannastore in gebreke is.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 – De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Cannastore heeft teruggezonden, is de aankoop een feit. Cannastore kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht dit te beantwoorden.                                                                                                                                                

8.2 – De bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen. Als een consument meerdere leveringen van één bestelling heeft gaat de bedenktijd in op de dag van het arriveren van het laatste product. Bij een herhaalde levering gedurende een vastgestelde periode betreft het de datum waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.                                                                                                                                                                 

8.3 – Retourzending van producten naar Cannastore dienen ten alle tijden compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking en staat geretourneerd te worden. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggezonden. Het retourneren van producten komt geheel voor rekening en risico van de consument.                                                                                                                                         

8.4 – Het herroepingsrecht is niet geldig voor: Goederen die naar specificaties van de consument zijn aangepast of ontworpen of een uitgesproken persoonlijke tint hebben, producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en voor producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd. Bijvoorbeeld etenswaren of producten die zeer beperkt houdbaar zijn.

8.5 – Het is optioneel om het modelformulier voor herroepingsrecht te gebruiken, Cannastore verplicht haar klanten dit echter niet. Modelformulier

Artikel 9: Overmacht

9.1 – In geval van overmacht heeft Cannastore het recht om, naar eigen invulling, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Cannastore gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit naar redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Cannastore zal dit ten alle tijden zo spoedig mogelijk melden aan de consument.                                                                                                                                                             

9.2 – Onder overmacht verstaat Cannastore: iedere tekortkoming welke niet aan Cannastore kan worden toegerekend.                                                                                                                      

9.3 – Bij het geval van overmacht behoudt Cannastore het recht om haar verplichtingen op te schorten en is daarnaast gerechtigd de overeenkomst geheel of deels te ontbinden. Cannastore is in geen enkel geval verplicht een boete of schadevergoeding als gevolg van overmacht te betalen.                           

9.4 – Mocht Cannastore bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen hebben voldaan, of slechts aan een deel van de verplichtingen kunnen voldoen, dan is Cannastore gerechtigd het deels geleverde product afzonderlijk te factureren.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 – Alle door Cannastore geleverde producten blijven eigendom van Cannastore, totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Cannastore. Zolang de afnemer de overeenkomst met Cannastore niet heeft voldaan blijven alle rechten voorbehouden aan Cannastore.                                                                                                     

10.2 – De door Cannastore geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt.                                                                                                   

10.3 – De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden dan wel op enige andere manier te bezwaren.                                                                                 

10.4 – De consument geeft door producten van Cannastore aan te schaffen toestemming aan Cannastore om, in gevallen waarin Cannastore zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, eigendommen in te nemen.                                                                                                                                            

10.5 – De consument is verplicht de producten van Cannastore die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brandschade, ontploffingsschade, waterschade en diefstal.

10.6 – De consument is verplicht direct een melding bij Cannastore te maken als een derde partij beslag wil leggen op producten die onder het eigendomsvoorbehoud van Cannastore vallen.

10.7 – Alle Rechten voorbehouden. Om gebruik te maken van onze afbeeldingen, teksten en andere content op Cannastore dient vooraf toestemming te worden gevraagd. Uitsluitend aan info@cannastore.nl.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 – Door aankoop van een product van Cannastore accepteert de consument de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die ontstaan door de aankoop, consumptie, gebruik en misbruik van een product van Cannastore. Cannastore en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor de door consumenten verrichtte handelingen en de (in)directe gevolgen van die handelingen. Cannastore adviseert met klem de gebruiksaanwijzingen van de geleverde producten altijd goed door te nemen voor gebruik.                                                                                                     

11.2 – Alle informatie die door Cannastore wordt aangeboden via de website, winkel, blog, links, en door werknemers verstrekt is per definitie enkel informatief. Deze informatie mag door de consument nimmer als aanbeveling tot handelen beschouwd worden. Het gebruik van producten van Cannastore op illegale wijze komt geheel voor eigen rekening en risico van de consument.                                                                                                                                                          

11.3 – Als een consument een bestelling plaatst waarbij producten van Cannastore op een adres dat zich buiten Nederland bevind bezorgd worden, dient de consument zich op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in het land van aflevering op de te bestellen producten van kracht zijn. De consument verklaard bij het bestellen van de producten dat de bestelde producten in het land van aflevering wettelijk zijn toegestaan. De consument verklaard tevens dat alle heffingen en kosten voor eigen rekening zijn. Cannastore is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, vernietiging, inbeslagname, of verlies op andere wijze gerelateerd aan de export van een besteld product.

Artikel 12: Klachtenregeling

12.1 – Cannastore beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.                                                                                               

12.2 – Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig, duidelijk omgeschreven en schriftelijk worden ingediend bij Cannastore.                                                                                                                     

12.3 – Bij Cannastore ingediende klachten worden altijd binnen een termijn van 14 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht voorzienbaar langere werkingstijd vraagt wordt door Cannastore binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst. Indien mogelijk volgt er een indicatie van wanneer een gedetailleerder antwoord verwacht kan worden.                                                                                                      

12.4 – De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.                    

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 – Op alle overeenkomsten gesloten door en met Cannastore is het Nederlands recht van toepassing.                                                                                                                       

13.2 – Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Cannastore en de consument, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord Holland kennis. Met uitzondering van de geschillen die behoren tot de kantonrechter.


Artikel 14: Auteursrecht

14.1 – Alle afbeeldingen, productfoto’s, ontwerpen, blogs, teksten en logo’s van Cannastore zijn auteursrechtelijk beschermd. Cannastore heeft het alleenrecht op het gebruik van deze inhoud. Gebruik van deze inhoud zonder op aantoonbare schriftelijke toestemming van Cannastore is verboden.

Artikel 15: Wijziging van de algemene voorwaarden

15.1 – Cannastore behoud ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden naar eigen invulling bij te werken.                  

15.2 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze zijn gepubliceerd.